ID:
Pass:
   
 

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559


 
เจ้าหน้าที่ขายและการตลาดศรีสุข (ประจำในจังหวัดต่างๆในภาคใต้)

- หาลูกค้าและนำเสนอบริการสินเชื่อจำนำทะเบียน
- ดูแลลูกค้าหลังการขาย
- จัดทำสรุปยอด รายงานการขาย
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- เพศ ชายหรือหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
- การศึกษาระดับม.6/ปวช/ปวส/ป.ตรี
- มีใจรักในงานบริการ รักงานขาย
- มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์

วิธีการรับสมัครงาน:

- สนใจติดต่อสมัครงาน ส่งประวัติการสมัครงานมาที่ recruit@bansuzuki.com หรือ

- โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 074-342800 ต่อ140 หรือ 081-9639438

 

 
เจ้าหน้าที่สินเชื่อภาคสนาม (ประจำในจังหวัดต่างๆในภาคใต้)

เจ้าหน้าที่สินเชื่อภาคสนาม

รับสมัครหลายอัตรา ประจำพื้นที่ต่างๆต่อไปนี้

-          ระนอง

-          ชุมพร

-          สุราษฎร์ฯ

-          ตรัง

-          นครศรีฯ

-          ปัตตานี

-          ยะลา

ลักษณะงาน

*ทำหน้าที่ติดตามเร่งรัดหนี้สินของลูกค้า

*ติดต่อประสานงานกับลูกค้า

*งานอื่นๆทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

-          เพศชาย  อายุตั้งแต่ 18 ปี - 40 ปี

-          จบการศึกษาระดับ ม.6 /ปวช /ปวส ทุกสาขา

-          สามารถขับรถจักรยานยนต์ได้  มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์

-          มีทักษะในการติดต่อประสานงานและติดตามหนี้สินมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

-          สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

 

วิธีการรับสมัครงาน:

- สนใจติดต่อสมัครงาน ส่งประวัติการสมัครงานมาที่ recruit@bansuzuki.com หรือ

- โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 074-342800 ต่อ140 หรือ 081-9639438

- ติดต่อเขียนใบสมัครที่โชว์รูมซูซูกิได้ทุกสาขา

 

 
เลขานุการ ฝ่ายบริหาร

- รับผิดชอบประสานงานระหว่างทีมผู้บริหาร และหน่วยงานภายนอก

- จัดทำตารางนัดหมาย รับโทรศัพท์ ตอบกลับ E-Mail

- จัดการประชุม และทำสรุปรายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

- สำรองห้องพัก จองห้องประชุม จองตั๋วเครื่องบิน

- งานเอกสารต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

·       เพศชายหรือหญิง  อายุ 28-40 ปี

·       จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านการบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

·       มีประสบการณ์ทำงานในสายงานการจัดการงานธุรการ หรือเอกสารมาอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

·       มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office ระดับดี

·       สามารถสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี

 

สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารสำนักงานบ้านซูซูกิ ถ.สามชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัท

วิธีการรับสมัครงาน:

- สนใจติดต่อสมัครงาน ส่งประวัติการสมัครงานมาที่ recruit@bansuzuki.com หรือ

- โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 074-342800 ต่อ140 หรือ 086-4886872

 

 
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

1. กำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ของฝ่ายตรวจสอบภายใน

2. วางแผนการตรวจสอบ และงบประมาณประจำปี และทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ นำเสนอต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อรับทราบ และพิจารณาอนุมัติ

3. จัดทำคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน

4. บริหารจัดการ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงจัดโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงาน ของฝ่ายตรวจสอบภายใน

5. จัดทำแนวทางการตรวจสอบ ประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

6. กำกับ ดูแล สอบทานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ทั้งตรวจสอบการปฏิบัติการ การตรวจสอบงานด้านบัญชีการเงิน  การกำกับดูแลด้าน Compliance ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน

7. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ เสนอให้ผู้บริหารรับทราบ และประสานงานกับผู้บริหารของหน่วยงาน เพื่อติดตามผลการดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ตามรายงานการตรวจสอบ

8. คัดเลือกและพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน ให้มีความรู้ความสามารถตรวจสอบงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในทุกระดับ

9. ให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น และคำแนะนำ แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง และระบบการควบคุมภายในของบริษัทแก่ผู้ปฏิบัติงาน

10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

-          ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

-          เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป

-          ประสบการณ์ทำงาน ด้านบัญชี/ผู้ตรวจสอบ/ตรวจสอบภายใน/ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาก่อน มีประสบการณ์ทำงานในระดับผู้บริหาร อย่างน้อย 3 ปี

-          มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบภายใน

-          หากได้รับประกาศนียบัตรทางด้าน CIA, CPA หรือ CPIAT จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

-          สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ มีใบขับขี่รถยนต์

 

สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารสำนักงานบ้านซูซูกิ ถ.สามชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

เงินเดือน: เงินเดือนและค่าคอมมิชชั่น

 

วิธีการรับสมัครงาน:

สนใจติดต่อสมัครงาน ส่งประวัติการสมัครงานมาที่ recruit@bansuzuki.com หรือ

โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 074-342800 ต่อ140 หรือ 086-4886872

หรือมาสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานใหญ่ ถนนสามชัย  ติดต่อฝ่ายบุคคล ชั้น 2

 

 
เจ้าหน้าที่การตลาดกิจกรรม (สัญญาจ้าง 3 เดือน)

ลักษณะงาน

สนับสนุนการจัดกิจกรรมการขายและการตลาดรถมอเตอร์ไซด์ซูซูกิ(รถใหม่/รถมือสอง/รถ Big Bike) ในเขต 14 จังหวัดภาคใต้ โดยการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก, ออกบูธจัดกิจกรรม และสรุปผลรายงานต่อผู้บังคับบัญชา

**มีสวัสดิการประกันอุบัติเหตุ

คุณสมบัติผู้สมัคร

·        เพศชาย อายุระหว่าง 23 ปี ขึ้นไป

·        วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช./ปวส. ไม่จำกัดสาขา

·        สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

·        สามารถขับขี่รถยนต์เกียร์ธรรมดาได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

·        สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

·        สนใจติดต่อสมัครงานติดต่อสมัครผ่าน jobth

 

วิธีการรับสมัครงาน:

- สนใจติดต่อสมัครงาน ส่งประวัติการสมัครงานมาที่ recruit@bansuzuki.com หรือ

- โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 074-342800 ต่อ140 หรือ 086-4886872

- สามารถเข้ามาเขียนใบสมัครที่อาคารสำนักงานใหญ่ บ้านซูซูกิ ติดต่อฝ่ายบุคคลที่ชั้น

 


หน้า 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  
 
 
ออนไลน์ ทั้งหมด 3 คน     สมาชิก 0 คน    ผู้ใช้ทั่วไป 3 คน
 
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด 371 ถ.สามชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 Tel:0-7434-2800 Fax:0-7434-2806-7